Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Preambule – definities

1.1. De term(en):

-          “algemene voorwaarden” verwijst naar de hierna opgesomde voorwaarden,

-          “site” verwijst naar de website www.nl.maison-berger.be,

-          “producten” verwijst naar de producten die het voorwerp uitmaken van een verkoop via de site,

-          “verkoper” verwijst naar de BVBA OTTO ROELOFS,

-          “gebruiker” verwijst naar de persoon die de site raadpleegt en er een aankoop verricht,

-          “partijen” verwijst naar de gebruiker en de verkoper samen.

1.2.  Huidige voorwaarden regelen iedere aankoop van producten via de site.

1.3. Middels het verrichten van een bestelling op de site, aanvaardt de gebruiker de huidige algemene voorwaarden en hun toepassing op zijn bestelling.

1.4. De gebruiker die een product wenst aan te kopen op de site verklaart de volledige rechtsbekwaamheid te bezitten. Iedere persoon die onbekwaam is in de zin van artikel 1123 e.v. BW kan op geen enkele wijze overgaan tot een aankoop via de site, of zij moeten dit doen via de tussenkomst van een bemiddelaar en onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is gehouden tot het naleven van huidige algemene voorwaarden.

1.5. Indien bepaalde omstandigheden niet geregeld worden door huidige algemene voorwaarden, dient men te verwijzen naar de gebruiken van toepassing in België met betrekking tot verkoop op afstand.

Artikel 2. Omschrijving en beschikbaarheid van de producten

2.1. De producten die ter verkoop worden aangeboden zijn deze die voorkomen op de site, met een beschrijving van hun essentiële karakteristieken, op de dag en het precieze moment van raadpleging van de site door de gebruiker, en dit binnen de grenzen van de beschikbare stocks.

2.2. De verkoper zal alle redelijke middelen aangrijpen om de beschikbaarheid van de producten in real time weer te geven op de site. Hij kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer een product niet langer beschikbaar is om de bestelling te verwerken gevalideerd door de gebruiker.

2.3. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een besteld product, zal de gebruiker hierover geïnformeerd worden en zal hij de mogelijkheid krijgen om zijn bestelling te wijzigen, dan wel deze te annuleren. In geval van annulering  zal het bedrag van de bestelling terugbetaald worden indien er reeds een betaling werd verricht.

2.4. Foto’s, teksten en andere omschrijvende elementen die gebruikt worden om de producten te tonen, vallen niet binnen het contractueel veld. Indien foto’s en/of teksten een foutieve karakteristiek presenteren, kan de verantwoordelijkheid van de verkoper niet worden ingeroepen. De verkoper verbindt zich er toe om zo snel als mogelijk de vergissingen of lacunes op de site te verbeteren, nadat hij hierover geïnformeerd werd.

Artikel 3. Aankoopprijs en leveringskosten

3.1. Aankoopprijs

3.1.1. De prijs voor elk product (hierna “aankoopprijs”) wordt aangeduid op de site in euro en BTW inbegrepen. Deze prijs omvat niet de leveringskosten, die ten laste van de gebruiker vallen, noch de aftrek van enige korting of aankoopbon die aan de verbruiker werd toegekend ten persoonlijke titel.

3.1.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen ten allen tijde te wijzigen. De producten zullen gefactureerd worden aan de prijs die van toepassing is op het ogenblik van validatie van de bestelling door de gebruiker, en dit onder voorbehoud van beschikbaarheden (zie art. 2).

3.2. Leveringskosten

3.2.1. Op het ogenblik van bestelling, verbindt de gebruiker zich tot het betalen, naast de aankoopprijs van de bestelde producten, van de leveringskosten van deze producten (hierna “kosten”). Deze kosten variëren in functie van het type en de hoeveelheid bestelde producten en de bestemming. De kosten zijn BTW inbegrepen.

3.2.2. De gebruiker kan het bedrag van deze kosten raadplegen op de website door op “winkelmand” te klikken. Er wordt een berekening weergegeven van de totale kost van de bestelling, met name van de aankoopprijs van de producten en de kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten te wijzigen op gelijk welk ogenblik. De kosten zullen gefactureerd worden op basis van de toepasselijke tarieven op het ogenblik van validatie van de bestelling door de gebruiker, en dit onder voorbehoud van beschikbaarheden (zie art. 2).

3.2.3. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de gebruiker het geheel of een gedeelte van de bestelling terugzendt in het kader van zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 7.

Artikel 4. Modaliteiten van de bestelling

4.1. de verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van de communicatie van foutieve informatie verschaft door de gebruiker bij zijn bestelling.

4.2. Door te klikken op “valideren bestelling”, valideert de gebruiker zijn bestelling definitief en verbindt hij zich er toe om het geheel van de verschuldigde som te betalen, zijnde de aankoopprijs, verhoogd met de kosten en verminderd met eventuele aankoopbonnen.

4.3. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 waarbij bepaalde regels worden vastgelegd met betrekking tot elektronische handtekeningen en certificatiediensten, dient er aan herinnerd te worden dat de validatie van de bestelbon een elektronische handtekening uitmaakt die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die bewijs uitmaakt van de bestelling in haar geheel en de betaalbaarheid van de verschuldigde sommen middels het uitvoeren van de bestelling.

4.4. De verkoper bevestigt iedere bestelling middels het verzenden van een email aan de gebruiker binnen de 24 werkuren (van maandag tot vrijdag) naar het adres opgegeven door de gebruiker bij zijn aansluiting (hierna “bevestiging van de bestelling”). Deze bevestiging van de bestelling zal de datum van de bestelling vermelden, het bestelde product, de aankoopprijs verhoogd met de kosten alsook het adres en de leveringsmodaliteiten.

4.5. De geïnformatiseerde registers worden bewaard in de informaticasystemen van de verkoper en haar partners met inachtneming van de gepaste veiligheidsomstandigheden. Deze worden beschouwd als valabel bewijs van de communicaties, bestellingen en betalingen tussengekomen tussen de partijen.

4.6. De verkoper behoudt zich het recht voor om iedere bestelling of levering te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen:

- geschil met de gebruiker;

- gebrek aan volledige betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling;

- autorisatieweigering van de betaling door de bankinstellingen.

In deze gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen enkel geval worden ingeroepen.

4.7. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren voor andere redenen dan deze hierboven opgesomd of om bijzondere voorwaarden vast te leggen met betrekking tot een bepaalde bestelling.

In dit geval zal de verkoper de gebruiker hiervan middels email op de hoogte stellen binnen de 30 dagen volgend op de validatie van de bestelling.

4.8. Na de levering van de producten kan de gebruiker zijn bestelling niet meer annuleren maar hij kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, in overeenstemming met de voorwaarden opgesomd in artikel 7.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

De betalingen gebeuren middels kredietkaart van het type Visa of Mastercard, dan wel via Mister Cash. In geval van betaling met kredietkaart, dient de gebruiker bij het valideren van de bestelling, de naam te vermelden die voorkomt op zijn kredietkaart of de bank, het kaartnummer, de vervaldatum en het controlenummer. Bepaalde bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening vragen middels digipass. De validatie van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie door de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afname gebeuren volgens de modaliteiten overeengekomen met de uitgevende bankinstelling.

5.2. De bestelde producten blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten zoals weergegeven bij de bestelling.

Artikel 6. Levering

6.1. De levering wordt door de verkoper verricht in België en Luxemburg.

6.2. De levering wordt aan huis verricht of op het adres opgegeven door de gebruiker. De bestellingen worden uitgeleverd door BPost.

6.3. De aangegeven levertermijn is louter indicatief. Het niet-naleven van deze termijn creëert geen enkel recht op schadevergoeding in hoofde van de gebruiker.

6.4. De risico-overdracht naar de gebruiker gebeurt op het ogenblik dat de bestelde producten worden ter beschikking gesteld van de transporteur. De verkoper gebruikt geen verzendingsbewijzen noch enig controlesysteem waarbij de koerier kan gevolgd worden.

6.5. Het komt aan de gebruiker toe om de pakjes te controleren bij aankomst en om ieder voorbehoud of klacht te formulieren die gerechtvaardigd lijken. Het komt aan hem toe om het pakje te weigeren indien hij meent dat dit geopend zou geweest zijn of indien het pakje duidelijke tekenen van verval vertoont. Deze voorbehouden met betrekking tot de levering van de producten dienen onmiddellijk per aangetekend schrijven te worden gericht aan de verkoper, dit tegen ontvangstbevestiging, en dit binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van de producten.

Artikel 7. Herroepingsrecht en modaliteiten van het retourneren

7.1. Indien de op de site aangekochte producten niet voldoen voor de gebruiker, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering – waarbij de postzegel of de koerierzegel in acht wordt genomen – om zijn aankoop te herroepen zonder boete en zonder mededeling van de motieven hiervoor, in overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. De gebruiker dient binnen deze termijn de verkoper in te lichten omtrent zijn intentie om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht middels het versturen van een email naar volgend adres: alexis@roelofs.be.

Na het verstrijken van deze termijn kan de gebruiker geen beroep meer doen op zijn herroepingsrecht en zal hij moeten overgaan tot betaling van zijn bestelling.

7.2. De retournering naar de verkoper zal gebeuren naar het volgende adres, behoudens andere instructies meegedeeld aan de gebruiker, en dit middels om het even welk transportmiddel naar keuze van de koper, die een verzendingsbewijs dient bij te houden:

Otto Reolofs BVBA

Meiersplein 4, bus 23

1150 Brussel

België

7.3. de kosten en de risico’s gelieerd aan de verzending van de retour vallen ten laste van de gebruiker.

7.4. Indien de gebruiker zijn herroepingsrecht inroept en hij de producten terugzendt binnen een termijn van 15 dagen volgend op de bevestiging van zijn bestelling en volgens de modaliteiten uiteengezet in de voorgaande paragrafen, verbindt de verkoper zich tot terugbetaling van de aankoopprijs aan de gebruiker, voor zover de prijs reeds betaald werd, en dit binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de producten door de verkoper.  

7.5. De voorbereidings- en leveringskosten blijven verschuldigd in geval van retournering en/of ruilen van de bestelde producten.

7.6. In geval van terugbetaling van de geretourneerde producten, zal de verkoper betalen op de kredietkaart gebruikt voor de betaling van de desbetreffende producten. Hij zal een bedrag betalen gelijk aan de aankoopprijs van de producten, verminderd met de leveringskosten alsook met het bedrag van eventuele aankoopbonnen of tussengekomen kortingen op het moment van de bestelling. De terugbetaling zal gebeuren volgens de modaliteiten overeengekomen met ADYEN.

7.7. De gebruiker zal geen beroep kunnen doen op zijn herroepingsrecht noch zal hij de producten kunnen ruilen, indien de geleverde producten overduidelijk gebruikt werden (langer dan enkele minuten), of indien de goederen beschadigd zijn of indien er bepaalde stukken ontbreken.

7.8. Indien de producten geretourneerd worden, dienen deze imperatief correct beschermd te worden, en dienen zij verzonden te worden in de oorspronkelijke verpakking. De goederen dienen in perfecte staat te worden geretourneerd zodat deze opnieuw verkocht kunnen worden (niet beschadigd, niet bevuild door de gebruiker). Ze dienen verzonden te worden naar het hierboven vermelde adres, vergezeld van een kopie van de bestelbevestiging. Bij gebrek hieraan, kunnen de goederen niet teruggenomen of geruild worden.

7.9. Producten die niet vergezeld worden van enig element dat het mogelijk maakt om de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres), kunnen evenmin teruggenomen of geruild worden. De producten die teruggezonden worden naar de verkoper maar die niet door hem aanvaard kunnen worden, worden ter beschikking gehouden van de gebruiker bij de verkoper. De gebruiker is gehouden tot betaling van de prijs. In geval van abnormale of abusieve terugzending, behoudt de verkoper zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.

Artikel 8. Wettelijke garantie

8.1. de gebruiker geniet van de wettelijke garantie voorzien in artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor ieder conformiteitsgebrek op het ogenblik van levering van zijn producten, indien hij deze niet kende of niet geacht werd deze te kennen op het ogenblik van contractsluiting. In dit geval, kan de gebruiker de vervanging eisen van de betrokken producten, zonder bijkomende kosten en binnen een redelijke termijn, doch rekening houdend met de beschikbaarheid van gelijkaardige producten.

8.2. De gebruiker kan echter niet de ontbinding van het contract eisen in geval van een beperkt conformiteitsgebrek. Er zal ook desgevallend rekening worden gehouden met het gebruik van de producten door de gebruiker sinds de levering.

8.3. De garantie geldt niet voor:

- normaal gebruik van het product,

- gebreken en schade veroorzaakt door de fout van de gebruiker.