Privacybeleid

Artikel 9. Bescherming van het privéleven met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens

9.1. De informatie gevraagd bij de verkoop op de website, is noodzakelijk en verplicht. Deze informatie kan gebruikt worden door de verkoper teneinde de voorgestelde diensten te kunnen realiseren met inachtneming van de huidige algemene voorwaarden.

9.2. Maison Berger Paris heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens verworven via de site. Het verplicht/facultatief karakter van de gegevens wordt aan de koper gesignaleerd bij het vergaren van deze gegevens. Het gebrek aan communicatie i.v.m. het obligatoir karakter van bepaalde gegevens, verhindert de uitvoering van de bestelling.

9.3. Maison Berger Paris verbindt zich er toe de op de site verzamelde persoonsgegevens niet aan derden bekend te maken. Ze zullen alleen worden gebruikt door haar interne diensten voor de verwerking van bestellingen, die niettemin kunnen worden gedelegeerd aan onderaannemers, of voor het versterken en personaliseren van de communicatie, in het bijzonder door middel van nieuwsbrieven/e-mails en als onderdeel van de personalisatie van de site in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruikers die hun toestemming hebben gegeven om zich te abonneren op de nieuwsbriefdienst.

9.4. De gegevens zullen bewaard worden tot de vraag tot uitschrijving. Eens uitgeschreven, zullen alle gegevens die identificatie van de koper mogelijk maken, gesupprimeerd worden waarbij zijn recht om vergeten te worden gerespecteerd wordt.

9.5. Het beheer van deze informatie valt ten laste van Maison Berger Paris. Maison Berger Paris verzekert ten aanzien van de koper dat de persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt met inachtneming van de vereiste eerbied voor het privéleven, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).

9.6. Overeenkomstig artikel 12 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en artikel 15 GDPR, behoudt de koper een recht ten aanzien van de gegevens die worden meegedeeld aan Maison Berger Paris, en kan hij, op gelijk welk moment, wijzigingen of verbeteringen aanbrengen, indien de gegevens onjuist zouden zijn (artikel 16 GDPR).

9.7. Verder heeft de koper een recht tot wissen van zijn persoonsgegevens (artikel 17 GDPR) alsook een recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens (artikel 15 GDPR).

9.8. Maison Berger Paris onthoudt zich van de verkoop, het commercialiseren of verhuren aan derden van de gegevens betreffende haar gebruikers. In geval van overdracht of gebruik van persoonsgegevens door derden verbindt de verkoper zich ertoe om de gebruiker vooraf te informeren om hem in staat te stellen zijn recht van verzet uit te oefenen.

Maison Berger Paris kan echter persoonsgegevens bekendmaken wanneer dit noodzakelijk is voor de identificatie, arrestatie of vervolging in rechte van personen die schade kunnen berokkenen of een dreiging kunnen vormen voor de rechten of eigendommen van Maison Berger Paris, alsook van ieder andere persoon die dreigt schade te lijden door deze activiteiten.

9.9. Dit artikel mag echter geen belemmering vormen voor de overdracht van activiteiten aan een derde partij.

9.10. Maison Berger Paris verbindt zich er toe om alles in het werk te stellen om zo goed mogelijk de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens de garanderen.

Indien ondanks deze inspanningen, Maison Berger Paris het slachtoffer is van hacking, waarbij de gegevens van haar kopers worden blootgelegd, dient Maison Berger Paris dit onmiddellijk en rechtstreeks te melden aan de betrokken kopers. Maison Berger Paris kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door een lid.

9.11. De webhost van Maison Berger Paris, Ooworx, verbindt zich er toe om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de GDPR.

9.12.Maison Berger Paris maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, met als doel eerdere bezoeken van de gebruiker aan de site te melden. Maison Berger Paris gebruikt deze cookies, onder andere, om de dienstverlening aan de gebruiker te personaliseren. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om deze cookies te weigeren door zijn internetbrowser te configureren. Hij verliest zo wel de mogelijkheid om de diensten die hem worden geleverd door de verkoper, te personaliseren.

9.13. Bepaalde pagina’s van de site kunnen elektronische beelden of “web beacons” bevatten, die het mogelijk maken om het aantal bezoekers van deze pagina’s, te tellen. Deze beacons kunnen samen met bepaalde partners van de verkoper worden gebruikt om de doeltreffendheid van bepaalde acties te meten en te verbeteren. De informatie verkregen via deze beacons laten het simpelweg toe om statistische informatie te verzamelen met betrekking tot het frequentatief gebruik van bepaalde pagina’s van de site, en om zo de gebruikers van de site beter te dienen. 

Artikel 10. Communicatie middels email en per post

10.1. De gebruiker stemt er mee in dat Maison Berger Paris hem e-mails en gewone post verstuurt, dit voor publicitaire of informatieve doeleinden, e.d.

10.2. Indien de gebruiker niet langer deze e-mails of brieven wenst te ontvangen, kan hij een e-mail richten aan de verkoper op het volgende adres: info@maisonberger.be.

Artikel 11. Verantwoordelijkheid van de verkoper

11.1. de verkoper gaat uitsluitend middelenverbintenissen aan voor alle toegangsstappen tot de site, de verwerking van de bestellingen, de leveringen en de diensten van naverkoop.

11.2. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van de site, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een externe indringing, de aanwezigheid van computervirussen of andere ongemakken.

11.3. In ieder geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper op grond van deze algemene voorwaarden niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of die nog verschuldigd zijn inzake de transactie die aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid.

Article 12. Intellectueel eigendom

12.1. Alle elementen van de site, zowel visueel als auditief, inclusief de onderliggende technologie, zijn het exclusieve eigendom van Maison Berger Paris en/of Otto Roelofs.

12.2. de gebruiker die beschikt over een persoonlijke website, en die een link wenst te plaatsen op deze site middels dewelke men rechtstreeks verwezen wordt naar de site van de koper, dient verplicht toelating te vragen aan de verkoper. Dit houdt geen impliciete affiliatieovereenkomst in. Elke hypertekstlink die verwijst naar de site en gebruik maakt van framing in-line of dieplinktechniek is ten strengste verboden. In ieder geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op verzoek van de verkoper worden verwijderd.

Artikel 13. Geschillen

13.1. de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch Recht.

13.2. In geval van een geschil, zal een minnelijke oplossing worden gezocht alvorens over te gaan tot juridische acties. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zullen de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil tussen partijen.

Artikel 14. Nietigheid en draagwijdte

14.1. Indien één of meerdere clausules van huidige algemene voorwaarden als nietig dienen te worden beschouwd, of indien ze nietig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de overige bepalingen hun kracht en draagwijdte behouden.

14.2. Huidige algemene voorwaarden alsook het besteloverzicht dat aan de verbruiker wordt overgemaakt, vormen een contractueel geheel en maken de integraliteit uit van de contractuele relatie tussen partijen.

Artikel 15. Aanpassingen

15.1. De verkoper behoudt zich het recht voor om huidige algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie zal aan de gebruikers worden gecommuniceerd via de site.

15.2. Enkel de voorwaarden die gepubliceerd waren op het ogenblik van validatie van de bestelling, zijn van toepassing. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de voorwaarden te drukken voor of tijdens het plaatsen van de bestelling.